WITAMY NA STRONACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWŁA II W GRABOWCU ::Jan Paweł II::Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

HISTORIA SZKOŁY W ZARYSIE

 

I. Szkołą kolejno kierowali: Józef Puton (1931-39), Tadeusz Śliwiak, Józef Chmielnicki (1949 -50), Julian Winiarczyk (1950 - 51), Marian Doroszyński (1951 - 84), Halina Miłek (1984-97), Danuta Kubiś (od 1997-11), Marzena Miłek- Dzik ( 2011 - luty 2017). Renata Druzd od 1 marca 2017do chwili obecnej.

II. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II znajduje się w Grabowcu. Udokumentowane początki szkoły, która znajduje się przy ulicy Wąchockiej datuje się na rok 1957. Początkowo w szkole pracowało trzech nauczycieli, obecnie placówka zatrudnia 17 nauczycieli i 5 pracowników administracji i obsługi. Pierwszym dyrektorem tejże szkoły był p. Marian Doroszyński, następnie placówką kierowali: p. Halina Miłek, Danuta Kubiś, Marzena Miłek – Dzik, obecnym dyrektorem szkoły jest p. Renata Druzd . Przez lata placówka zmieniała swoją bazę lokalową. Przed rokiem 57 zajęcia szkolne odbywały się w kilku domach na terenie Grabowca. Wówczas, gdy kierownikiem został p. M. Doroszyński powstał budynek jednopiętrowy, w którym było kilka sal lekcyjnych, przystosowano plac szkolny do potrzeb uczniów. Następna kadencja to działalność dyrektora p. H. Miłek. W tym czasie wybudowano drugie skrzydło szkoły: kolejne sale lekcyjne, sala gimnastyczna z blokiem sportowym oraz sanitariaty, wyremontowano pomieszczenia kotłowni i kuchni oraz szatni, zmieniono pokrycie  dachu na szkole, szkoła miała dwie filie: w Dubrawie i Wólce Modrzejowej . Pani dyrektor  D. Kubiś zadbała o renowacje budynku, wymieniono dach  i okna w starej części, zmieniono system grzewczy z węglowego na olejowy, dobudowano nową szatnię oraz uformowano przy placu szkolnym parking,  w szkole utworzono oddział przedszkolny po likwidacji przedszkola, przeniesiono oddział przedszkolny do szkoły, zmodernizowano wyposażenie kuchni szkolnej, co bardzo istotne nadano szkole imię Jana Pawła II i odsłonięto pomnik Patrona. Kadencja p. dyrektor M. Miłek – Dzik to pielęgnowanie i renowacja tego, a przede wszystkim: wymiana powierzchni podłogowych w kilku salach lekcyjnych, na korytarzach, w kancelarii, innych pomieszczeniach, malowanie budynku w środku i częściowo na zewnątrz, docieplenie szkoły, oddanie do użytku- po modernizacji, drugiej szatni, częściowa modernizacja  i rozbudowa centralnego ogrzewania, renowacja linii energetycznej, naprawa i częściowa wymiana dachu nad nową częścią szkoły, naprawa i częściowa wymiana elementów ogrodzenia szkolnego, utworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej, wymiana mebli w klasopracowniach, utworzenie drugiego oddziału przedszkolnego.

Szkoła jest miejscem przyjaznym dla dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców, środowiska i wszystkich wspierających jej działalność, a także innych postronnych osób.                                                 

Wizją  pracowników jest stworzenie nowoczesnej, przyjaznej, innowacyjnej, przygotowującej uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczy ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie to młodzi ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystywanie  najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej  i informatycznej, stosowanie  nowoczesnych metody nauczania i wychowania, to gwarancja, na ucznia rozwijającego zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje, świadomego nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, własnego pochodzenia, dumy z bycia Polakiem i członkiem swojej „małej ojczyzny”, z poszanowaniem kultury  i tradycji. Szczególne zwrócenie uwagi na  rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy i bezpieczny styl życia.     

Misją tego miejsca jest kształcenie  i wychowanie  uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Kadra pedagogiczna wkłada wiele wysiłku, aby wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, kraje, świat. Dorośli dokładają starań, żeby  jak podopieczni jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Dydaktycy  szczególną uwagę zwracają na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów, Propagując przy tym zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców.

Szkoła oferuje:

  • Ciekawe i atrakcyjne zajęcia lekcyjne prowadzone metodami aktywizującymi
  • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, np. zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, rytmika, koło teatralne, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, zajęcia wyrównawcze, koło ekologiczne, ortograficzne, informatyczne, plastyczne, językowe.
  • Na terenie szkoły działają: Szkolny Klub Wolontariusza, Związek Harcerstwa Polskiego, Uczniowski Klub Sportowy, Samorząd Uczniowski
  • Wykształconą kadrę pedagogiczną, która rok rocznie doskonali swoje umiejętności przez udział w studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących zewnętrznych i różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia
  • Naukę języka angielskiego począwszy już od oddziału 3- latków
  • Opiekę pedagoga szkolnego i logopedy
  • Dożywianie, z możliwością dofinansowania
  • Wyjazdy do teatru, kina , na wycieczki turystyczno-krajoznawcze
  • Uczestnictwo w wielu programach i projektach unijnych i profilaktycznych
  • Stwarza wsparcie dla uczniów , których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej

 

Szkoła buduje system zapewnienia jakości poprzez realizację działań planowych  w postaci: programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu nadzoru pedagogicznego.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi systematycznie kierowani są na konsultacje  do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipsku. Wyspecjalizowani nauczyciele naszej szkoły prowadzą z nimi dodatkowe zajęcia a wymagania dostosowywane są do możliwości uczniów.

Zmierzając do wizji szkoły, czyli do kształcenia człowieka umiejącego odnaleźć się we współczesnym świecie prowadzimy zajęcia metodami poszukującymi i aktywizującymi. Organizujemy wewnątrzszkolne konkursy, w których szanse ma uczestniczyć każdy uczeń. Najlepsi biorą udział w konkursach międzyszkolnych, gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, gdzie zajmują czołowe miejsca.

Uczniowie, podobnie jak ich rodzice,  współdecydują o wielu sprawach dotyczących życia szkoły. Chętnie pomagają w organizowaniu uroczystości  szkolnych. Pod kierunkiem nauczycieli angażują się w życie kulturalne szkoły. Prężnie działają organizacje szkolne, które organizują akcje charytatywne, np.: Góra Grosza, I ty możesz zostać Św. Mikołajem, Akcja ,,Znicz”, Szkolny Kiermasz Książki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wspomagają również Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, domy dziecka, oddziały dziecięce wybranych szpitali.

Placówka współpracuje z instytucjami takimi, jak Rada Rodziców, Urząd Gminy, Rada Gminy, Kościół Parafialny, Kuratorium Oświaty, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lipsku, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lublinie, Ośrodek  Zdrowia w Grabowcu i Rzeczniowie, Dom Kultury w Iłży, ZHP Lipsko, Lipskie Centrum Kultury, Radio Lipsko, biblioteki  powiatu lipskiego( Grabowiec, Rzeczniów, Lipsko), TPSA, GOPS Rzeczniów, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Wydział dla  Nieletnich w Lipsku, PZU, AVIVA, Pracownicy Emerytowani Szkoły, MAWI, MAG, Fundacja Studencka Młodzi Młodym, Nadleśnictwo Marcule, Wydawnictwo EGMONT i Tiuliszków, szkoły   w Rzeczniowie, Siennie, Lipsku, Pawłowicach, Chotczy  i Pasztowej Woli, Dom Środowiskowy Samopomocy w Podkońcach, Policja( Sienno, Lipsko), straż ( Grabowiec, Rybiczyzna, Wólka Modrzejowa, Lipsko), Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lipsku,, Xeropol, Remondis, Scorpion, WOŚP, CARITAS, Komisja Interwencji Kryzysowej w Rzeczniowie, Powiatowy Sztab Kryzysowy w Lipsku, Wydawnictwo Edukacyjne, Drużyna Strzelecka im. płk. D. Czachowskiego, Związek Kombatantów Polskich, Związek Nauczycielstwa Polskiego, sołtys Grabowca i inni sołtysi z obwodu szkoły, sponsorzy indywidualni i instytucje, Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim, Ave, Gość Niedzielny, Życie Powiśla, Dekanat Siennieński, Nasz Dom,  PKS Ostrowiec Świętokrzyski, sympatycy szkoły w Grabowcu, tu: mieszkańcy Grabowca i okolic oraz pochodzący z tych stron, absolwenci, osoby wspierające szkołę.

Szkoła posiada bogatą tradycję związaną z obchodami Dniem Patrona, rocznicą bitwy pod Grabowcem i Świętem  Niepodległości. Do tradycji szkoły należy również udział w corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Szkół im. Jana Pawła II, w której uczestniczą uczniowie klasy szóstej wraz z rodzicami i nauczycielami naszej szkoły.

Społeczność szkolna potrafi cieszyć się wspólnymi sukcesami i pozytywnie mobilizować się  do ciągłego podnoszenia jakości pracy szkoły.

Podążając drogą, którą kroczył patron szkoły Jan Paweł II i wcielając w życie głoszone przez niego wartości, bez trudu realizujemy misję i wizję jaką założyliśmy w programie rozwoju szkoły.